Proje İlerleme Raporu

Proje İlerleme Raporu

Proje İlerleme Raporu, ÇED Olumlu kararı verilen projelerde, Bakanlık tarafından belirlenen periyotlarda gerçekleştirilmelidir. İnşaat ve işletme dönemlerine ilişkin izleme ve raporlamayı ifade etmektedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunda belirtilen taahhütlere uyulup uyulmadığının denetlenmesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na raporlanmasını kapsamaktadır.

Proje İlerleme Raporu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen formata uygun olarak, yeterlik belgesi sahibi firmalar tarafından gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen izleme, rapor formatına uygun olarak raporlanır. Proje İlerleme Raporu içerisinde yer alan bilgiler, fotoğraf ve/veya belgeler ile desteklenir.

ÇED İzleme yükümlülüğü, 08.07.2019 tarihinden sonra Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı verilen projeler için geçerlidir. Hazırlanacak rapor, proje sahibi firma ve hazırlayan firma tarafından karşılıklı olarak imzalanır ve en az üç nüsha düzenlenir. Hazırlanan nüshalardan bir tanesi Bakanlığa sunulur. Bir nüsha yetkili mercii tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde ibraz edilmek üzere proje sahibinde bulunur. Üçüncü nüsha ise raporu hazırlayan firmada bulundurulur.

Hazırlanacak Proje İlerleme Raporları ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunda belirtilen taahhütlere uygunluğunun denetlenmesi için gerçekleştirilmektedir. Taahhütlerin uygunluğu nitel ve nicel gözlemler ile desteklenmelidir. Aynı zamanda alınması gerekli diğer izinlerin alındığına dair belgeler de eklenebilir.

Proje İlerleme Raporu ‘nu hazırlayacak olan firmanın sahip olması gereken iki kriter bulunmaktadır;

Bu kriterlerden bir tanesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Yeterlik Belgesini almış olmasıdır. Diğer kriter ise raporlamasını gerçekleştireceği projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu hazırlamamış olmasıdır.

ÇED İzleme ve Kontrol Faaliyetlerinin tekrar Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine dahil edilmesi, 08.07.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile gerçekleşmiştir. Hazırlanacak rapor formatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı web sayfasında yayımlanmıştır.

SİSTEM MÜHENDİSLİK ekibi olarak; uzman kadromuz ile projelerinizde ÇED İzleme ve Kontrol faaliyetlerini gerçekleştirebiliriz.

Teklif Al