ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası

ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası

ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası, yatırımınızın başlangıcında size yol gösterir ve alternatifleri değerlendirir. Yatırımınızın bütün aşamalarında sizlere rehberlik eder ve bilgilendirir.

ÇED NEDİR?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar bütünüdür.

ÇED Yönetmeliği hükümlerine tabi faaliyetlere/projelere verilen “ÇED Olumlu” ya da “ÇED Gerekli Değildir” kararları faaliyete başlanması için kanunen gereklidir. Ancak, ÇED Yönetmeliği kapsamında verilen kararlar nihai izin ve onay niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle, yürürlükte olan mer’i mevzuat uyarınca ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, onay, görüş ve/veya ruhsatların alınması gerekmektedir.

ÇED Raporu ve PTD (Proje Tanıtım Dosyası), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınan Yeterlik Belgesine sahip kuruluşlar tarafından hazırlanmaktadır.

SİSTEM MÜHENDİSLİK olarak ilgili yönetmelik kapsamında; ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması konusunda hizmet vermekteyiz.

SİSTEM MÜHENDİSLİK; ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası, Proje İlerleme Raporu konularında hizmet vermekte olup, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi” almış kuruluşlardandır

NEDEN ÇED RAPORU HAZIRLANIR?

Yapılması planlanan faaliyet öncesi ve/veya herhangi bir değişiklik durumunda (kapasite artışı, faaliyet yerinin değişmesi vs.) faaliyet sahibi tarafından, ÇED Yönetmeliği’nin; Ek-1 listesinde yer alan projeler için ÇED Raporu, Ek-2 listesinde yer alan projeler için ise Proje Tanıtım Dosyası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yeterlik almış kurum ve kuruluşlara hazırlatarak Bakanlığa sunulması zorunludur.

ÇED Yönetmeliği’ne göre; “ÇED Olumlu” kararı ya da “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça hiçbir teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı verilmemekte, proje yatırıma başlanamamakta ve ihale edilememektedir.

ÇED belgesi alınmadan başlanan faaliyetler Çevre Kanunu’nun 15. Maddesi ve ÇED Yönetmeliği’nin 19 (a) maddesi gereğince faaliyet durdurma ve Çevre Kanununun 20 (e) maddesi gereğince idari para cezası, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit esilmesi halinde ÇED Yönetmeliği’nin 19 (b) maddesi ve Çevre Kanunu’nun 20 (e) maddesi gereğince idari işlem ve idari para cezası uygulanmaktadır.

ÇED Yönetmeliği'ne Tabi Olduğu Halde Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Faaliyet Sahipleri Ne Gibi Yaptırımlarla Karşılaşabilir?

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 10. Maddesinde; Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

Yine aynı kanunun 20. maddesi (e) bendinde;

"Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür." hükümleri yer almaktadır. ÇED Yönetmeliği'ne tabi oldukları halde yükümlülüklerini yerine getirmeyen faaliyetler ilgili Valilikçe süre verilmeksizin durdurulur.

ÇED Kapsam Dışı Görüşünün Alınması ;

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde idari ve teknik usul ve esaslara uyularak Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları, uzman çevre yönetimi ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

Teklif Al