Orman İzin Projeleri

Orman İzin Projeleri

Orman izinleri, 6831 sayılı yasa ile belirlenmiştir. Orman izinleri ön izin ve kesin izin olarak iki şekilde alınır. İmar şartı olan izinlerde (rüzgar enerji santrali vb.), ön lisanlı olan tesislerde (hidroelektrik santrali vb.) ilk olarak ön izin alınması gerekmektedir. Ön izin yirmi dört aylık verilir ve istenirse on iki aylık uzatma alınabilir. Ön izinden sonra gerekli evrakların tamamlanmasıyla Kesin izin başvurusu yapılabilir. Kesin izin için ÇED raporu, gerekli kurum görüşleri ve belgeler ile orman bölge müdürlüğüne başvuru yapılır. Makamlar tarafından incelenip değerlendirilmesinden sonra özellikle kamu yararı olması durumunda, izinin üretim lisansı veya ruhsat süresi kadar kesin izin verilir.

Orman İzinleri Hangi Maksatla Verilir?

Orman izni alınarak yapılan projeler ile ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra madencilik, enerji vb. kaynakların yakınında bulunan yerleşim yerleri içinde istihdam alanı ve gelir kaynağı oluşturmaktadır.

1. Köprü, yol, otoban, viyadük, tünel, demiryolu, liman ve hava alanı gibi tesislerin oluşturulmasına karar verildiğinde kurum ve kuruluşlar izin alabilir. Halkın kullanacağı alanlar olduğundan bazı kurumlara bedelsiz olarak orman izinleri verilmektedir. (Karayolları Genel Müdürlüğü vb. )

2. Enerji Nakil Hattı izni müracaatı Tedaş tarafından yapılması durumunda köyleri kalkındırma maksatlı başvurularında orman izin bedellerinde yüzde doksan beş indirim alır.

3. Rüzgar enerji santralleri, nükleer santralleri, hidroelektrik santralleri vb. üretim lisansına dayalı tesis izinlerinde YEK kanununa göre orman izin bedellerinde yüzde seksen beş indirim uygulanır.

4. Telefon hatları, Baz istasyonları, Enerji nakil hattı vb. gibi tesisler yapılacağı zaman yine aynı şekilde izne başvuruda bulunabilir. Ancak bilgi teknolojilerinden belge alınması gerekebilir.

5. Kamuya fayda sağlayabilecek olan spor sahası, spor salonları, dini eğitim tesisleri gibi yerler içinde orman arazilerinden izin için başvuruda bulunarak bunların alması sağlanabilir.

6. Doğalgaz arama ve petrol arama ile ilgili belgelere sahip olan kuruluşlar, kamuoyuna fayda sağlamasından dolayı orman üzerine izne başvurma hakkına sahiptir. Bu alt yapının kurulması ve halkın faydası göz önünde bulundurularak işlem yapılabilir.

Orman İzinleri Müracaatı Nasıl Yapılır?

İlk önce yukarıda belirtilen izinlerin hangi yönetmelikçe izin verileceği bilinmelidir. Sonrasında Orman Mühendisleri Odası‘nca yetkili Ormancılık bürolarının yada şirketlerinin hazırlayacağı orman izinleri müracaat dosyası tarım bakanlığına sunulur. Dosya içerisinde ÇED belgeleri, koordinat özet çizelgesi, amenajman haritası, durum planı ve kadastro haritası bulunur. Kurulacak olan tesis ile alakalı olarak bu standart belgelerin yanı sıra aynı zamanda ruhsatlar ve ek belgeler isteme hakkı bulunmaktadır. Örneğin Balık üretim tesisi izni başvurusu bulunulduğunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden su kullanım anlaşması getirmesi gerekmektedir.

Orman izinleri kapsamında aşağıdaki konularda hizmet vermekteyiz:

16. Madde Orman İzin Projeleri;

 • Kademeli Kapatma Planları
 • Maden Arazisi Rehabilitasyon Projeleri
 • Maden ve Petrol Arama ve İşletme Dosyası Tanzimi ve Danışmanlık
 • Maden ve Taş Ocağı Orman İzinleri ve Danışmanlığı
 • İşletme Tesisi Alt Yapı Tesis İzni Dosyası
 • Mangal Kömür Ocak İzinleri
 • Maden Sahaları, Arama İşletme Altyapı, Tesis İzin Dosyası Tanzimi

17. Madde Orman İzin Projeleri;

 • Hidro Elektrik Santralleri (HES)
 • Orman Yol izin Projeleri
 • Enerji Nakil Hattı Orman Projeleri İzinleri (ENH)
 • Kesin İzin Projeleri
 • Ön İzin Projeleri
 • Ağaç Röleve Planlarının Hazırlanması
 • Rüzgar Enerji Santralleri (RES)
 • Güneş Enerji Santralleri (GES)
 • GSM Baz İstasyonları Orman İzinleri ve Danışmanlığı
 • Rüzgar Ölçüm Direği İzin Dosya Tanzimi
 • Türk Telekom Telefon Hattı ve RL Enerji Hattı Orman İzinleri ve Danışmanlığı
 • Arazide yapılacak çalışma ile mülkiyet ve yol durumunun araştırılması
 • Çalışma ve tesis alanlarının yerlerinin belirlenmesi

18. Madde Orman izin Projeleri;

 • Balık üretim tesisi orman izin dosyası
 • Turizm tesisi orman izni dosyası
 • Hızar Atölyeleri fizibilite raporları

Teklif Al